کتاب ها

متفرقه
4140758
احمد الحسن رهبر دعوت
وصی در تورات ، انجیل ، قرآن (نوشته سید احمد الحسن) در بر دارنده پرسش های یک خانم مسیحی و پاسخ های سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی بیان آیات و بشارات به فرستاده و وصی امام مهدی در تورات انجیل و قرآن
جستجوی کتاب های مشابه؟
توحید22م آذر 1431
422013204
احمد الحسن رهبر دعوت
کتاب توحید (نوشته سید احمد الحسن) بیان عقیده صحیح در توحید بیان عقیده منحرف شده وهابیت و غیره در توحید بیان قسمت کوچکی از تفسیر سوره توحید
جستجوی کتاب های مشابه؟
توهم بی خدایی22م آذر 1391
552013570
احمد الحسن رهبر دعوت
چرا علمای ادیان منکر تکامل حیات هستند؟ آیا متون دینی با یافته های دینی در تعارضند؟ آیا جهان های موازی وجود دارند؟ آیا پیدایش تصادفی حیات محتمل است؟ آیا تفسیر علمی برای تولد عیسی مسیح وجود دارد؟ کیفیت و مکان و داستان طوفان نوح چگونه توسط علم توضیح داده میشود؟ آیا تفسیر مادی برای ایثارگری حقیقی وجود دارد؟ آیا اثرات خداوند در جهان هستی و حیات زمینی قابل مشاهده است؟ آیا توضیح موجهی به لحاظ علمی برای خدا موجود است؟
جستجوی کتاب های مشابه؟
2300121
شیخ ناظم العقیلینماینده رسمی سید احمد الحسن در امور علمی
شبهه ى اعتراض بر آنچه سید احمد الحسن وصی و فرستاده ی امام مهدی در جزء اول از کتاب متشاهبات، در مورد توضیح معنی خدا را از طریق خدا بشناس نگاشت و برای هر منصفی کلام سید احمد الحسن و خالصه ی شبهه و سپس پاسخ به آن با روشنی بیان از طریق محمد و عترت پاک او را ذکر می شود.
جستجوی کتاب های مشابه؟