کتب در موضوع تفسیر

اصدارات انصار امام مهدی اعلی الله کلمتهم

فتنه گوساله(جلداول)

فتنه گوساله(جلداول)

سید احمد الحسن

دومین کتاب سید احمد الحسن ع قبل از علنی شدن دعوت مبارک کتاب فتنه گوساله می باشد . این کتاب دارای دو جلد و هر ...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۴۰

تاریخ تالیف : ...

سرگردانی

سرگردانی

سید احمد الحسن

کتاب سرگردانی یاراه به سوی خدا اولین کتاب نوشته شده توسط سیداحمدالحسن می باشد. این کتاب زمانی نگاشته شد که سید...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۲۶

تاریخ تالیف : 26م اکتبر 2020

تفسیر سوره ی حمد وتوحید

تفسیر سوره ی حمد وتوحید

سید احمد الحسن

لازم بود این کتاب نوشته شود تا عقیده به حق را در عالم لاهوت تبیین کند ، انگونه که مورد رضای خداوند متعال باشد ...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 58

تاریخ تالیف : ...

روشنگری از دعوت فرسنادگان(جلد۲)

روشنگری از دعوت فرسنادگان(جلد۲)

سید احمد الحسن

بسم الله الرحمن الرحیم . معرفی کتب سید احمد الحسن ع فرستاده و وصی امام مهدی ع یمانی موعود. نام کتاب : روشنگ...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۳۲

تاریخ تالیف : 26م اکتبر 2020

روشنگری ازدعوت فرستادگان (جلد۱)

روشنگری ازدعوت فرستادگان (جلد۱)

سید احمد الحسن

کتاب روشنگری از دعوت فرستادگان الهی کتاب دیگری است که سید احمد الحسن ع در بیان اهداف و برنامه های حجت های الهی...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۳۰

تاریخ تالیف : 16م ژانویه 1431

روشنگری ازدعوت فرستادگان(جلد۳)

روشنگری ازدعوت فرستادگان(جلد۳)

سید احمد الحسن

بسم الله الرحمن الرحیم . معرفی کتب سید احمد الحسن ع فرستاده و وصی امام مهدی ع یمانی موعود. نام کتاب : روشنگر...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۱۰

تاریخ تالیف : 28م نوامبر 2020

سفر موسی به مجمع البحرین

سفر موسی به مجمع البحرین

سید احمد الحسن

سید احمد الحسن ع وصی و فرستاده امام مهدی ع در کتاب سفر حضرت موسی ع به مجمع البحرین داستان و نکات مهم این سفر ...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۰۸

تاریخ تالیف : ...

تفسیر ایه ای از سوره ی یونس

تفسیر ایه ای از سوره ی یونس

سید احمد الحسن

کتاب حاضر در واقع پاسخی است به عالم بی عمل الصرخی و مانند او که ایمان را در دیدن معجزه مادی می بینند . سید س ...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۲۹

تاریخ تالیف : ...

وصی در قران تورات و انجیل

وصی در قران تورات و انجیل

سید احمد الحسن

کتاب حاضر مجموعه سوالات ارسال شده از طرف یک زن مسیحی محقق مطرح شده و سید احمد الحسن ع در کمال زیبایی از کتب ان...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 58

تاریخ تالیف : ...

متشابهات (جلد ۳)

متشابهات (جلد ۳)

سید احمد الحسن

خداوند متعال می فرمایند : او کسی است که این کتاب قران را بر تو فرو فرستاد . پاره ای از ان ایات محکم و صریح و ...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۷۱

تاریخ تالیف : ...

متشابهات(جلد۴)

متشابهات(جلد۴)

سید احمد الحسن

چاپ اول این کتاب همراه با حاشیه و پاورقی هیئت علمی نجف: سال 1431 هـ . ق چرا این کتاب: در میان کتب بسیاری که مد...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 226

تاریخ تالیف : ...

جواب های روشنگرانه(جلد۱)

جواب های روشنگرانه(جلد۱)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۱۰۱

تاریخ تالیف : ...

جواب های روشنگرانه(جلد2)

جواب های روشنگرانه(جلد2)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 232

تاریخ تالیف : ...

جواب های روشنگرانه(جلد۳)

جواب های روشنگرانه(جلد۳)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : 265

تاریخ تالیف : ...

جواب های روشنگرانه(جلد۴)

جواب های روشنگرانه(جلد۴)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۲۲۹

تاریخ تالیف : ...

پاسخ های روشنگرانه(جلد۵)

پاسخ های روشنگرانه(جلد۵)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۲۶۱

تاریخ تالیف : ...

پاسخ های روشنگرانه(جلد۶)

پاسخ های روشنگرانه(جلد۶)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۲۰۴

تاریخ تالیف : ...

پاسخ های روشنگرانه(جلد۷)

پاسخ های روشنگرانه(جلد۷)

سید احمد الحسن

کتاب پیش رو جمع اوری سوالاتی است که جویندگان حق از سید احمد الحسن ع پرسیده و سید س با صبر و بردباری و علم و حک...

مؤلف : سید احمد الحسن

صفخات : ۳۹۳

تاریخ تالیف : ...